Saturday, December 24, 2005

سخن بزرگان

تنها شر،شر حقيقي،قراردادها و تصنعات اجتماعی هستند كه جای واقعيت های طبيعی را می گيرند.همه چيز،از خانواده گرفته تا پول،از دين تا حكومت.آدم مرد يا زن به دنيا می آيد،می خواهم بگويم،آدم متولد می شود تا در هنگام بلوغ زن يا مرد شود،انسان با حقوق طبيعی به دنيا می آيد،نه برای شوهر بودن،نه برای غنی يا فقير بودن،همچنان كه آدم به دنيا نمی آيد برای كاتوليك يا پروتستان،پرتغالی يا انگليسی بودن.همه اين چيزها به يمن تصنعات اجتماعی وجود دارد.حالا چرا اين تصنعات منفی هستند؟ چون تصنعی هستند،چون طبيعی نيستند.حكومت به همان اندازه منفی است كه پول،ساختار خانوادگی همانقدر منفی است كه دين

فرناندو پسوا
بانكدار آنارشيست ـ ص۲۴

No comments: