Saturday, December 24, 2005

من می دانم،فقط من--شعری از فرناندو پسوا شاعر پرتغالی

من می دانم،فقط من
که چقدر می سوزد،اين دل
که در آن نه يقينی است نه قانونی
نه ترانه ای نه انديشه ای

فقط من،آری فقط من
و هيچکدام را نمی توانم بگويم
زيرا که احساس مثل آسمان است-
ديده می شود اما چيزی برای ديدن در آن نيست

ترجمه: يوسف اباذری

No comments: