Friday, December 05, 2008

به فاصله یک پلک به هم زدن

پایان
در پایان همه چیز به خیر و خوشی آغاز شد.
عالی اسمیت
پلک
ترجمه اسدالله امرایی
ص 51
نشر لحن نو
این کتاب، مجموعه بسیار زیبایی است از داستان های کوتاه کوتاه که با خواندشان احساسات متفاوتی به انسان دست می دهد. این داستان های مینیمال گاهی ثبت لحظه خاصی را نشانه رفته اند و گاهی به منظور ایجاد تمرکز بر روی یک موضوع خاص نوشته شده اند.هر چه هست داستان های بی شماری می توان در این کتاب پیدا کرد که ذهنتان را از طریق ثبت چند کلمه یا چند جمله به شدت مشغول می کند.از خواندن بعضی از این داستان های کوتاه خیلی لذت بردم، یکی اش همان بود که نوشتم. از خواندن این هم لذت بردم:

داستان نویس
روزی بود و روزگاری. داستان نویس قابلی در جایی زندگی می کرد. دیگر داستانی برای گفتن نداشت.
علی السعید
ص 91