Saturday, December 24, 2005

سرباز فداكار

من هرگز
بر افتخارات شعری چیزی نیفزوده ام
و اگر هر آینه
سروده هایم مورد ستایش یا سرزنش
این و آن بوده،
این نیز برایم چندان اهمیتی
نداشته است
باری، اما می خوا هم
بر روی تابو تم
شمشیر ی بگذا رند
زیرا در پیکار براي آزادی
سرباز وفاداری بوده ام


( هانریش هاینه)

No comments: