Saturday, December 24, 2005

از خودم

صدای سکوت در نجوای عابران رونده می پيچد
تو مانده ای و من
دلداده ی آشنای هميشگی
در اين غريو بی ريشه،
با آن صدای ملول
نجواگر تمام زمزمه های جهان باش

No comments: