Sunday, June 25, 2006

تسلیت به یوسف علیخانی

دوست عزیزم یوسف علیخانی در غم از دست دادن پدر بزرگ قصه گویش نشسته است.یوسف جان تسلیت می گویم

No comments: