Friday, June 09, 2006

يادداشت‌هاي ميرزا محسن‌خان معين‌الملك منتشر مي‌شود

میرزا محسن خان معین الملک یکی از مشیر الدوله های زمان ناصر الدین شاه بوده که در دربار این شاه قاجاری سمت های مهم دیگری نیز بر عهده داشته است.در اسناد تاریخی این دوره نام وی به دفعات تکرار شده و در نتیجه انجام کاری مستقل در مورد این شخصیت سیاسی از اهمیت فراوان برخوردار است.از دو سال پیش با همکاری و زحمات دوست عزیزم"علی اصغر حقدار"به یکی از نسخه های خطی مربوط به این شخصیت سیاسی دسترسی پیدا کردم و اکنون کار در مراحل پایانی به سر می برد.آنچه می خوانید گفتگوی کوتاهی است که خبرگزاری فارس در این مورد با نگارنده انجام داده است.بخوانید

No comments: