Monday, October 16, 2006

گفتاري از كافكا

براي نوشتن،به انزوا نياز دارم،نه به گونه"رهبانان"بلكه به گونه مردگان. نوشتن در اين معنا خواب عميق‌تري است،پس مرگ است، و همانگونه كه مرده را از گورش بيرون نمي‌كشند، مرا نيز نخواهند توانست از سر ميزم كنار بكشند. اين نكته در حال هيچ ارتباطي با روابطم با انسان‌ها ندارد،اما فقط با اين شيوه سخت‌گيرانه و مداوم و اصولي است كه مي‌توانم بنويسم و نيز، در نتيجه زندگي كنم


از كافكا تا كافكا
موريس بلانشو
ترجمه:مهشيد نونهالي
نشر ني
ص244

No comments: