Friday, September 21, 2007

به ياد پدر

پدر به خانه بيا و با ملال خويش بساز

1 comment:

فهيمه said...

داوود اينجا خيلي قشنگ شده.آن كتابخانه بالا را هم دوست دارم.يك جورهايي يادآور توست.اما دلم گرفت با اين پستت.قلبم فشرده شد.