Thursday, September 20, 2007

جنگیدن از نگاه کوندرا

هر فرهنگ لغتی را که می خواهید باز کنید. جنگیدن یعنی تحمیل اراده خود بر اراده دیگری، با هدف شکست دادن حریف، به زانو در آوردن و اگر ممکن شود کشتن او.«زندگی نبرد است» عبارتی است اخباری که در وهله اول باید معنی غم و تسلیم را افاده کرده باشد. اما قرن ما این قرن خوشبینی و قتل عام توانسته کاری کند که این عبارت موحش چون یک ترجیع بند شادی آور جلوه کند. شما خواهید گفت که جنگیدن علیه کسی ممکن است وحشتناک باشد اما جنگیدن برای یک چیز، کاری است شریف و زیبا. آری تلاش برای شادی(یا عشق، یا عدالت، و غیره) زیبا است، اما اگر عادت کنید که تلاش خود را با واژه «جنگ» معرفی کنید، معنایش این است که تلاش شریف شما این آرزو را در خود پنهان دارد که می خواهید کسی را نقش بر زمین کنید.جنگیدن برای همیشه با جنگیدن علیه پیوند دارد و حرف اضافه برای همیشه در جریان جنگ به نفع حرف اضافه علیه فراموش می شود
میلان کوندرا
جاودانگی
ترجمه حشمت الله کامرانی
نشر علم
ص 198

1 comment:

کتایون said...

جاودانگی را با لذت خواندم.اگر چه بعد از خواندن آهستگی کلا شک کردم که آیا این جاودانگی و یا هر کتاب دیگری که در این مملکت، بعد از اغاز ممیزیهای عجیب ترجمه می شود، همان کتاب اصلی است یا سایه ایست کج و معوج از اصل که در گل آلوده آبی افتاده است.
اما این عبارت، که البته به یادش ندارم، عالیست و دلنشین. خواه کوندرا گفته باشد خواه مترجم محترم