Wednesday, January 10, 2007

كتابي ديگر درباره فوكو

در مورد فوكو تا كنون كتاب هاي زيادي به فارسي ترجمه شده است . هر كدام از اين آثار منتشر شده مي‌تواند نشان دهنده درك و دريافت هاي متنوعي از انديشه‌هاي اين متفكر بزرگ فرانسوي باشد. تا‌كنون چند اثر شناخته شده فوكو نيز به فارسي ترجمه شده كه از اين نظر جاي خوشحالي دارد. به هر حال اين مقدمه را گفتم تا بگويم انتشارات "اختران" به تازگي كتاب ديگري را درباره فوكو منتشر كرده است. اين كتاب را"بري اسمارت " نوشته و ليلا جوافشاني و حسن چاوشيان آن را ترجمه كرده‌اند.عنوان كتاب هم"ميشل فوكو" است.بري اسمارت در اين اثر با كند و كاو درآ ثار اصلي ميشل فوكو، تحليل رابطه‌ي قدرت و معرفت و سوژه شدن انسان از طريق شيوه‌هاي ابژه‌سازي را كانون توجه خويش قرار مي‌دهد و به مسايل مناقشه برانگيز اعمال قدرت و مقاومت در برابر قدرت مي‌پردازد

No comments: