Wednesday, August 09, 2006

گفتاري از كافكا

بر ماست كه نقشي منفي بر عهده بگيريم. نقش مثبت را تا كنون بر عهده داشته‌ايم


يادبود ايوب در جهان كافكا
سياوش جمادي
نشر قطره
ص159

No comments: