Friday, March 17, 2006

جامعه شناسی انتقادی منتشر شد

جامعه شناسی انتقادی ،عنوان کتاب با ارزشی است که چند روز پیش از سوی انتشارات اختران چاپ و روانه بازار کتاب شد. مترجم این اثر "حسن چاوشیان " است . این کتاب در واقع مجموعه ای از متن های برگزیده متفکرانی است که با رویکرد مارکسیستی به تبیین اندیشه های خویش پرداخته اند . ویراستار اصلی مجموعه پل کانرتون است که خود در مقدمه مفصلی به بررسی اندیشه انتقادی و بنیان گذاران اصلی آن یعنی مکتب فرانکفورت پرداخته است
این متون به چهار بخش تقسیم می شوند . بخش اول نشانگر اسلاف نظریه انتقادی است که به مارکس و هگل باز می گردد. بخش دوم نشانگر ماهیت پیوند های نظریه انتقادی با سنت هرمنوتیکی است . بخش سوم دامنه ی مسائلی را نشان می دهد که ذهن دو نسل از نظریه پردازان این مکتب را به خود مشغول داشته است . و بخش چهارم به شرح و تفسیر هایی که درباره ی این مکتب به عمل آمده اختصاص دارد: متونی که این مکتب را مورد انتقاد قرار داده اند ، یا برخی از جنبه های آن را شرح و بسط داده اند ، یانظریه های این مکتب را در متن تاریخی متمایزی به کار گرفته اند

No comments: