Monday, March 06, 2006

فلسفه علوم اجتماعی را بخوانید

فلسفه علوم اجتماعی اثر در خور تامل "تد بنتون و یان کرایب" با ترجمه "شهناز مسمی پرست و محمود متحد "از سوی انتشارات آگه چاپ و روانه بازار کتاب شده است. این اثر ارزنده کند و کاوی است در بنیاد های فلسفی تفکر اجتماعی. این اثر در یازده فصل نوشته شده که در نوع خود به موضوعاتی جالب اشاره می کند

No comments: