Monday, February 13, 2006

تنهایی

جهان به برگ در باد مانده بیدی لرزان بر حاشیه رودخانه نمی اندیشد

No comments: