Friday, February 03, 2006

لحظه اي با كافكا

ريه هاي ما قرار است چه بكنند؟ اگر آنها تند نفس بكشند خودشان را با سم هاي داخلي مسموم مي كنند؛ اگر كند نفس بكشند از هواي تنفس نكردني خفه مي شوند‘ از چيزهاي برآشفته و به خشم آمده ‘ ولي اگر بكوشند كه آهنگ خودشان را جست و جو كنند ‘ از همين جستجو هلاك مي شوند


كافكا‘ وصف يك پيكار‘ ترجمه امير جلال الدين اعلم‘انتشارات نيلوفر

No comments: