Wednesday, May 02, 2007

سخني از كي ير كه گور

ما از اين كه معلوم شودميرا هستيم نمي‌ترسيم،بلكه، بيشتر، از اين مي‌ترسيم كه ناميرا باشيم

No comments: