Wednesday, April 05, 2006

نکته

پاتریشیا کرین در داستان الف نشان داده است که آموزش الفبا به کودکان به کمک کتاب های الفبا در چارچوب فرهنگ چاپ ، روش مهمی برای القای ایدئولوژی های حاکم سرمایه داری روبه رشد و فرهنگ مصرف به کودکان بود .برای مثال" پ مثل پای سیب" از کودک دعوت می کند تا در ذهن خود میان یاد گرفتن الفبا و خوردن ارتباطی برقرار کند، و مگر چیزی آمریکایی تر از پای سیب هم وجود دارد

No comments: