Monday, April 03, 2006

از زبان آدورنو

در اين زندان بي سقفي كه جهان رو به آن مي رود ، ديگر اهميت ندارد كه بدانيم چه چيزي به چه چيزي بستگي دارد . همه پديده ها تجسم و نشانه هايي از حكومت مطلق چيزي هستند كه وجود دارد . ديگر ايدئولوژي به معناي اصيل ، يعني آگاهي كاذب ، وجود ندارد . فقط تبليغات براي اين دنيا از طريق تكثير كردن نسخه هايي از آن و دروغ هاي تحريك كننده اي كه نه در پي ايجاد باور و عقيده بلكه در صدد حاكم كردن سكوت هستند وجود دارد

No comments: