Tuesday, January 24, 2006

محمد علي فروغي و ساختار هاي نوين مدني با قلم " علي اصغر حقدار " منتشر شد

مجموعه ي "انديشه هاي ايراني" عنوان مجموعه اي است كه از سوي انتشارات كوير چاپ و منتشر مي شود. در اين مجموعه كه تا كنون چندين عنوان آن انتشار يافته نويسندگان به تحليل و بررسي افكار و آراي صاحبنظران و روشنفكراني مي پردازند كه نظام انديشه و فرهنگ ايراني را در گذر زمان به تكاپو واداشته و آن را پذيراي تحول و تغيير در سير تاريخي كرده اند؛آنان باگذار از انديشه هاي مالوف و سنتي جامعه؛ دست به آفرينش نظام فكري تازه اي زده اند و راه را براي توليد و شكل گيري شيوه هاي نوين انديشه و فر هنگ‘ هموار كرده اند."علي اصغر حقدار " در ادامه نوشته هاي پيشين خويش در اين مجموعه اين بار به سراغ "محمد علي فروغي " رفته تا با واكاوي نظام فكري اين روشنفكر عملگرا به تحليل دقيق تري از چارچوب فكري او دست بيابد.در اين دفتر از "انديشه هاي ايراني" حقدار به باز پرداختي از ايده ها و كنش هاي محمد علي فروغي مي پردازد و فعاليت هاي او را در زمينه هاي فرهنگ و سياست بر پايه آثار بر جاي مانده به تحليل مي كشد؛تاليف نخستين متن هاي اقتصاد سياسي‘ حقوق اساسي و تاريخ فلسفه ي جديد در زبان فارسي ‘ بر جايگاه انديشمندانه ي فروغي تاكيد دارند و نقش اجرايي فروغي در روابط ديپلماتيك ايران و جهان جديد را به خوبي به تصوير مي كشد.اين دفتر كه با عنوان" محمد علي فروغي و ساختار هاي نوين مدني" انتشار يافته از چهار بخش تشكيل شده و در ضميمه نيز دو رساله از فروغي با نامهاي " رساله انديشه دور و دراز" و مصيبت تاريخي بي اعتنايي به افكار عمومي در ايران " به آن اضافه شده كه مطالعه آنها بسيار سودمند و الزامي است.
علاقمندان مي توانند با مراجعه به بازار كتاب اين اثر ارزشمند را تهيه و مطالعه كنند.

No comments: