Sunday, January 15, 2006

سخن بزرگان

تنها زماني مي توانيد چيزي را كه ريشه هاي عميق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببينيد كه آن چيز در كار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد

جي.هيليس ميلر
پيرامون ادبيات
ص 55

No comments: