Friday, February 08, 2008

گفتاری از جان دان

هیچ انسانی جزیره تنها نیست...مرگ هر انسانی مایه نقصان من می شود،چون نوع بشر مرا نیز در بر می گیرد. بنابراین مبادا کسی را بفرستی که بدانی ناقوس در عزای که می زند، ناقوس در عزای تو می زند.
به نقل از کتاب زیر کوه آتشفشان
اثر مالکولم لاوری
ترجمه ی صالح حسینی
انتشارات نیلوفر

2 comments:

کتایون said...

و باز هم هیچیک از ما این را نخواهیم دانست و با شنیدن ناقوسی شاد می شویم که چه خوب که نشانی از مرگ ما نیست

مردی با چشمان گرگ said...

خیلی جالب بود خیلی