Thursday, March 26, 2009

بهار

بهار مبارک است. با عطر باغچه که گل دارد و کمی سبزه خوشایند است. نم بارانی که می بارد زیباست. زندگی در جریان همیشه است. اینجا که ما هستیم کمی آسمان داریم، کمی باد و کوچه ای که گل فروش سنبل هایش را در پیاده رو چیده است.خیابان خلوت شده است.تهران آرام گرفته است. از شلوغی خیابان ها و ترافیک های آنچنانی خبری نیست. آلودگی هوا هم نداریم.رسم همیشه نوروز تهران همین است. شهر برای دو هفته آرام می گیرد.در این آرامش می توان بهترین روزهای زندگی را تجربه کرد. می توان در آرامش و سکوت پیاده رو ها قدم زد. هوای بهار را تجربه کرد و به هیچ چیز دیگر فکر نکرد.بهارتان مبارک.

2 comments:

naser bozorgmehr said...

رازآشکارزایش هرساله بهار آموختنی اسث.
می آموزد که عمر ومقام رفتنی است.
جاری آب و باد وخاک است.
آ نچه می ماند،مهراست ومهربانی.
آنچه شکوه می افزاید،عشق است وعشق ورزی.
آنچه تاریخ می سازد،یاد است وخاطره.
مهرتان ،یادتان ،نوشته ها وپیام ها یتان همیشه بامن است.
طلوع بهار ،غروب غم همگان و شماباد.
پوزش من برای عد م همراهی د ر طول زمان بپذیرید.
همیشه خواننده یادداشت های شماهستم،اما پاسخگو نیستم،ببخشید.
سلام من همراه بهترین آرزوهابدرقه راه شماو قلم شماباد.

ناصربزرگمهر

Anonymous said...

دیر شد اما من هم به نوبه ی خودم عید را به شما تبریک می گویم.
راستی جدیدا چه کتابی خوانده اید .خانواده ی پاسکوآل فق العاده بود.
نسرین مدنی