Tuesday, May 27, 2008

بدون شرح


چقدر شبیه این درخت شده ام
عکس از اینجا

1 comment:

Nazanin said...

پس چفدر خوشبختی
آن بالا، تنها و در خلوت همه را می بینی و از هیاهو دوری اما چه دیدی داری
چه خوشبختی