Thursday, March 13, 2008

گفتاری از جوانگ جو، فیلسوف چینی

زمانی من، جوانگ جو،به خواب دیدم که پروانه ای هستم که در اطراف می پرد، با تمام نیازهای یک پروانه و در خیالات خود یک پروانه بودم و از وجود انسانی خویش بی خبر. ناگهان از خواب جستم و خود را دیدم که جوانگ جو هستم.اینک نمی دانم که من انسانی بودم خواب پروانه ای دیدم و یا پروانه ای هستم که خواب می بیند و خود را انسان می پندارد.
زبان،فلسفه
(مجموعه مقالات )
بهار 82
مقاله گرایش های سنتی فلسفی در سرزمین چین
ص96

2 comments:

cybertux said...

بد جور به فکرم برد!

پژک صفري said...

سلام . سال نو مبارک و خوبي‌ها و خوشي‌ها نثار شما و آرزوي موفقيت‌هاي بهتر و بيش‌تر ...