Tuesday, January 08, 2008

در سوگ مهران قاسمي

زمستان با مرگ ناگهاني دوست و همكار عزيزمان همراه شد تا كلام و كلمه‌مان خاموش و خشك شود و تحريريه روزنامه‌مان به سوگ مهران قاسمي عزيز بنشيند.زمستان امسال براي ما سخت‌ترين زمستانهاست. نه از آن رو كه زمين يخزده و توفان و برف حكومت خويش را بر جاده‌هاي جهان اعلام كرده‌اند. حالا بايد بنشينيم وبا سوگ و مويه بر نبود مهران گريه كنيم.واژه‌هاي ما از امروز سياه مي‌پوشند.مهران نه همكار ما كه برادر ما بود. ما در اين تحريريه نه همكار كه اعضاي يك خانواده‌ايم و اكنون نبود يكي از اعضا را بايد به سخت‌تر گونه‌اي تاب آوريم

4 comments:

Azin said...

تسلیت گفتن بی معنی یه شاید
اما تسلیت می گم آقای پنهانی.
شاد باشه روحش و آروم، امیدوارم.

مريم said...

ازمزاياي اندك كار در مطبوعات خويشاوندي حرفه اي است . طوري كه تمام روزنامه نگاران خانواده ات ميشوند .واقعا از اين خبر متاثر شدم .مرا در اين فراق سهيم بدانيد وبه خانم معصومي تسليت بگوييد

احمدك دبير said...

داوود عزيز. اين ايام تلخكام خواهد گذشت مطمئن باش. سياهي اما همچنان بر ذغال خواهد ماند

CresceNet said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my site, it is about the CresceNet, I hope you enjoy. The address is http://www.provedorcrescenet.com . A hug.