Wednesday, May 06, 2009

سخنی از فوئنتس

در خاطره هایت زندگی کن، پیش از آن که کار از کار بگذرد، پیش از آن که آشفتگی نگذارد چیزی را به خاطر بیاوری...
فوئنتس
مرگ آرتمیو کروز
ترجمه مهدی سحابی
ص59

1 comment:

ایمان.الف.خلیفه said...

نکند کار ما از کار گذشته باشد؟؟!!